Project environment

Many organizations implementing a project do not reach the expected results. They complain about the Project Manager, project team or the external circumstances. But sometimes the company environment is not favorable towards the projects and may cause significant problems during the project.

1. Prečo realizujete projekty?

Pôznáte dôvody pre realizovanie každého projektu? Sú tieto dôvody platné aj počas projektu? Sú dôvody, pre ktoré projekt realizujete nejako merateľné? Ste pripravení zastaviť projekt, ak sa dôvody definované na začiatku vytratia?

1 Why do the projects?

Do you know the reasons for doing each project? Are these reasons valid during the whole life of the project? How do you measure the success of the projects? By the amount of spent funds? Are you ready to stop the project if the reasons for the project disappear?

2. Akú podporu poskytujete projektom?

Máte zriadenú kanceláriu pre podporu projektov? Viete bez problémov nájsť dokumentáciu z ktoréhokoľvek staršieho projektu? Kde môžu noví pracovníci nájsť nejaké skúsenosti z predchádzajúcich projektov? Poskytujete pracovníkom projektov nejaké školenie?

2 How do you support the projects?

Do you have a Project Office? Could you easily find the documentation from the previous finished projects? Who provides the company strategies and templates to the project teams? Do you have some configuration management in the comopany, which should be implemented to the projects? Do you provide any training to the project teams?

3. Ako meriate úspešnosť projektov?

Keď projekt dodá, čo sa od neho požadovalo s plánovanými nákladmi a v stanovenom čase, považujete projekt za úspešný? Výsledky všetkých projektov sa naozaj používajú? Definujete prínosy projektu ešte pred jeho začatím? Dokážete prínosy merať? Je niekto, kto vyhodnocuje prínosy počas projektu a po ukončení projektu? V prípade neúspechu vás zaujímajú skôr dôvody, prečo projekt zlyhal, než to, ako sa to malo urobiť, aby bol projekt úspešný?

3 How do you measure the success of projects?

When the project delivers the required products within the planned costs and budget, do you consider the project a success? Are the results of all projects really used up? Do you define the benefits of the project prior to the start? Are the benefits measurable? Is there someone who evaluates the benefits during the project and after its completion? In case of failure, are you interested in finding the real reasons why the project failed, or ore you only interested in making excuses?

4. Kto robí na projekte?

Máte systém menovania pracovníkov do projektu alebo im to len niekto oznámi? Ak pridelíte pracovníkovi povinnosti na projekte, odľahčíte ich od iných povinností. Kto schvaľuje uvoľnenie pracovníkov do projektu? Je niekto osobne zodpovedný za úspech projektu? Sú pracovníci na projekte motivovaní na jeho úspech? Postihujete pracovníkov, ktorí si neplnia povinnosti v projekte?

4 Who works on the project?

Do you have a staff appointments system in a project or they are just notified? If you assign a person to the project, will you relieve him of some of his usual workload, or the project represents unpaid overtime? Who approves the transfer of the staff to the project? Is there someone who is personally responsible for the success of the project? Is the staff motivated to finish the project successfully? Would you discipline the people, who do not work in an efficient way on the project? Who is able to do it, and how?

5. Ako financujete projekty?

Máte pripravený rozpočet na projekt? Ak nie, má projekt garantované financovanie? Čo sa stane ak projektu neskoro uvoľňujete prostriedky? Pri schvaľovaní plánu nasledujúcej etapy schvaľujete automaticky aj zdroje? Ak je rozpočet na etapu schválený, dostáva Projektový mananžér tieto prostriedky automaticky alebo o ne musí ešte niekde žiadať? Môže sa stať, že mu tieto prostriedky budú krátené alebo nebudú vôbec vyplatené? Majú vaše projekty nejaký rozpočet na zmeny alebo riadenie rizík?

5 How are the projects financed?

Are you able to make funds available for the project? How is the project funds guaranteed? What happens if the sources for the project are late? When the next stage of the project is approved, will the Project manager automatically get the resources or he has to ask for the resources from somewhere else? Might it happen, that  the funds will be shortened or not paid at all? Is the budget allocated according to the management of the issues and risks?

6. Ako realizujete strategické riadenie projektov?

Poznáte zodpovednosti Projektového výboru (Riadiaceho výboru projektu)? Majú pracovníci menovaní do projektového výboru dostatočnú autoritu a právomoci? Majú čas vykonávať túto prácu? Majú títo pracovníci nejaké formálne školenie z metodiky projektového riadenia?

6 Who provides the direction?

Do you know the responsibilities of the Project Board (Project Steering Committee)? Have the appointed people  to these roles, sufficient authority to make decisions? Have they the time to complte the task? Do the Project Board members have the skills as described in the project management methodology?

7. Ako kontrolujete kvalitu v projektoch?

Vlastníte nejaký certifikát kvality alebo máte vypracované nejaké usmernenie týkajúce sa kvality? Máte menovaného pracovníka, ktorý dozerá nad kvalitou v podniku a v projektoch? Máte vypracovaný nejaký systém, ktorý kontroluje kvalitu výstupov produktov podniku?

7 How do you check the quality of the project?

Does your company have any quality management certificate (similar to ISO 9000) or has the company developed  guidelines in relation to quality? Do you have a designated person who oversees the quality of the company and and of the projects? Have you developed a system that controls the quality of your company's products?

 

8. Akým spôsobom riadite riziká?

Sleduje niekto pravidelne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť Vašu činnosť? Používate nejaký systém na eliminovanie vplyvu rizík? Existuje zoznam rizík, ktoré sledujete? Máte spracovaný postup (stratégiu) čo robiť, ak sa objavia vážne riziká?

8 How do you manage the risks?

Are there risks, which may influence your company? (NO usually means, that you have no idea about the threads that could jeopardize your company). Have you assigned the person, who regularly monitors the risks? Do you have a strategy, how to evaluate and eliminate the possible impact of the risks involved? Do you maintain a list of the risks? Do you check, if the projects are correctly implementing the risk strategy?

9. How do you communicate?

Do you have any regulations on how to communicate inside the company? Should any serious decision or authorization be sent via Email or SMS? Are there any delays, which the person must answer to? Do you check if the message, which was sent out, was received by all recipients and was correctly understood? Is the communication (for example Emails) stored for audit purposes? How are the projects communicating with a company environment?

10. Who makes the decisions?

Is it clear, who makes the decisions on which level of authority? Is there a procedure on how to complain, if the respective authority refuses to make a decision or makes the wrong decision? Do you discipline the people, who are critical of the wrong decisions?

 

Комментарии

Войти в систему, чтобы оставить комментарий.

Краткая информация

PRINCE2 на мобильных устройствах

Наш веб-портал полностью совместим с широким перечнем мобильных устройств. Вы можеет смотреть наши видео прмо по дороге куда-нибудь.


Мы профессионалы PRINCE2

Мы достигли наивысшего уровня профессионализма сертификации PRINCE2. Нам практический опыт управления проектами PRINCE2 широко используется коммерческими компаниями.


А вы хотите быть Agile?

Мы дополниили наше портфолио тренингами по методологиям Agile, среди них: управление Agile от APMG и SCRUM от SCRUMstudy.

>>>

Новости

PRINCE2 в России

Мы успешно добавили к рынку сертификации PRINCE2 Россию. Тренинги были организованы Воронежским институтом высоких технологий (ВИВТ), далее у нас в плана и множество других организаций. PRINCE2 Foundation training in Russia